ជិន វណ្ណារ៉ា សម្ពន្ធឯកសារ ប្លក់នេះ មានគោលបំណងផ្សព្វផ្សាយ​ បទដ្ឋានគតិយុត្ត​ដល់និស្សិត អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងឡាយ​​ ដែល​ត្រូវការ​ជំនួយ​ក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវ ។ ជាពិសេ វាជាមធ្យោបាយមួយសម្រាប់នាំ ផ្លូវទៅរកគេហទំព័រ និង ប្លក់ផ្សេងៗ ទាំងឡាយ ដែលទាក់ទងនឹង វិស័យច្បាប់។

Thursday, November 24, 2011

ច្បាប់​ពន្ធដារ


Law On the Establishment of the Registration Tax
Law on Customs 2007
Law on Taxation
Law on Taxation
Law on Taxation

No comments:

Post a Comment